Nederlandse versie

Etiquette voor de aikido praktijk

Beginners kunnen maximaal twee proeflessen volgen.

Nee, zorg dat je 5 minuten voor aanvang van de les op de mat staat.

Ja, je kan voor één dag €10,00 betalen, waarmee je zoveel lessen kunt volgen als je wilt die dag.

Ja, voor bezoekers is een maandelijkse betaling mogelijk.

Nee, we voorzien geen huur keiko-gi. 

Ja, dat kan, maar een witte keiko-gi heeft de voorkeur. 

Voor een schone en hygiënische trainingsomgeving gebruik je voor elke les een propere en frisse keiko-gi. Als je keiko-gi geurloos en zichtbaar schoon is, mag je hem opnieuw gebruiken.

Ja, bij Antwerpen Aikikai wordt een hakama gedragen vanaf de graad van 3e kyu. Volg de gewoontes van de dojo. 

Nee, in principe moet je op de mat blijven tot de les is afgelopen.

Als je om wat voor reden dan ook eerder weg moet, laat dit dan van tevoren weten aan de instructeur.

Groet in seiza naar voren (shomen). 

Ga terug naar dezelfde ingang waar je binnenkwam, groet naar voren, en verlaat dan de dojo.

We organiseren trainingen van een uur, waardoor er voldoende pauzes zijn om te drinken. Indien omstandigheden het vereisen, kan een leraar nog bijkomende drinkpauzes inlassen. Indien iemand nood heeft om te gaan drinken tijdens de training dan is dat geen probleem. Je kan altijd de toestemming vragen aan de leraar om de tatami even te verlaten.

In Antwerpen Aikikai hebben we de gewoonte voor elke oefening te wisselen van partner. Als je geen partner hebt voor een specifieke oefening, ga je naar een duo dat (of groep die) samen traint, groet staande, zeg “onegaishimasu” of “Kan ik meetrainen?” en voeg je bij hen.

Nee, het maken van video’s is niet toegestaan tijdens de les. Het maken van foto’s (stilstaande beelden) is ook niet toegestaan tijdens de les, behalve als vooraf toestemming is verkregen van Antwerpen Aikikai.

Ja, doe mee aan de schoonmaak op een positieve manier. We stellen het zeer op prijs als je meehelpt met het opruimen van de dojo voor de training.

Ja, maar enkel als de les nog niet is begonnen.

Je kunt je hakama op de mat opvouwen na elke les. We raden je aan om dit aan de achterkant van de dojo te doen om anderen die aan het afkoelen zijn niet te storen en om de ingang niet te blokkeren. Indien je tussen lessen door je hakama opvouwt, let er dan alstublieft op klaar te zijn voor de volgende les start.

Wanneer de instructeur vooraan lesgeeft, concentreer je dan op zijn instructies in seiza.

Je mag 10 minuten voor aanvang van de les de tatami betreden om op te warmen en je mag 10 minuten na de les op de tatami blijven om af te koelen. Als je door omstandigheden te laat toekomt in de les, wacht dan gezeten in seiza aan de rand van de tatami tot de instructeur je de toestemming verleent om de les te vervoegen.

Nee, we voorzien geen accommodatie.

Nee, we hebben geen wasmachine-faciliteiten beschikbaar voor leden.

Nee, als algemene regel geldt dat sokken of tabi (Japanse traditionele sokken) niet zijn toegestaan.

Indien je toch om een bepaalde (medische) reden schoeisel dient te dragen gelieve dit dan eerst af te stemmen met de leraar.

Nee, verwijder ringen, oorbellen, piercings, kettingen, horloges en andere sieraden voor de les.

Nee, houd je nagels schoon en kort om jezelf en je partners geen pijn te doen.

Etiquette voor observeren

Ja, je kunt elke les observeren. Kom bij voorkeur naar de dojo voordat de les begint.

Ja, doe je schoenen uit en laat ze achter voor de tatami. Doe ook je jas, muts, sjaal, handschoenen en zonnebril uit.

Normale kledij is oké. Je hoeft geen keiko-gi (oefenuniform) te dragen.

Ja, je kunt sokken dragen tijdens kengaku.

We hebben een zitbank aan de zijkant van de tatami die je kunt gebruiken. Zit in een goede houding.

Ja, dat kan, maar vermijd veelvuldig komen en gaan dat de les zou kunnen verstoren. 

Nee, het maken van foto’s en/of video’s is niet toegestaan.

Gelieve je te onthouden van het volgende:

Een mobiele telefoon gebruiken – Praten/chatten – Kijken met je kin rustend op je hand(en) – Gedrag/acties/bewegingen die de beoefenaars of de les hinderen.

Andere algemene FAQ

English version

Etiquette for Practice

Beginners can enjoy a maximum of two trial classes.

No, please be on the mat 5 minutes before the class starts.

Yes, you can pay a one-day fee of €10,00 which allows you to practice in as many classes as you wish that day.

Yes, for visitors a monthly subscription is possible.

No, we don’t provide a rental keiko-gi

Yes you can, but a white keiko-gi is preferable. 

For a clean and hygienic training environment, please use a clean and fresh keiko-gi for each class. If your keiko-gi is odorless and visibly clean, you may reuse it.

Yes, at Antwerpen Aikikai a hakama is worn by practitioners with a degree of at least 3rd kyu. Please follow the dojo’s customs. 

No, essentially you should stay on the mat until the class is finished.

If you need to leave early for some reason, please notify the instructor in advance.

Greet in seiza to the front (shomen). 

Go back to the same entrance where you entered, greet to the front, then leave the dojo.

Training sessions last one hour so usually there is no need to drink during practice. The instructor can insert additional short drinking breaks when circumstances require it. When you need to drink, you can ask permission from the instructor at all times to briefly leave the tatami. 

At Antwerpen Aikikai we are accustomed to training with another partner each exercise. When you find yourself in a position where you have no partner, simply greet and say to some couple of practioners ”onegaishimasu”, then join them.

No, taking videos is not allowed during the class. Taking photos (still pictures) is also not allowed during the class; except the case that previous permission and agreement are obtained from Antwerpen Aikikai.

Yes, please join the cleanup in a positive manner. We highly appreciate it if you could help clean up the dojo before practice.

Yes, but only if class has not started yet.

You can fold your hakama on the mat after class. We recommend you do it at the back of the dojo so as not to disturb others that are cooling down and not to block the entrance. When you fold your hakama between classes, please finish before the next session starts.

When the instructor is teaching in the front, please focus on his instruction in seiza.

You may access the training tatami 5 minutes before the class starts and warm-up and can stay on the tatami for 10 minutes after the class for cooling down. When you arrive late in class, due to circumstances, wait seated in seiza at the edge of the tatami until the instructor grants you permission to join the class.

No, we don’t provide any kind of accommodations.

No, we don’t have laundry facilities available for members.

No, as a general rule socks or tabi (Japanese traditional socks) are not allowed.

No, please remove rings, earrings, piercings, necklaces, watches and other jewelry before practice.

No, please keep your fingernails clean and cut short in order not to hurt yourself or your partners.

Etiquette for observation

Yes, you can watch any class. Preferably please come to the dojo before the class starts. 

Yes, please take your shoes or footwear off and leave them before the tatami Also, please take off your coat, hat, scarf, gloves and sunglasses.

Regular clothing is okay. You don’t need to wear a keiko-gi (practice uniform).

Yes, you can wear socks during kengaku.

We provide a sitting bench on the side of the tatami you can use. Please sit upright in a good posture (don’t rest your chin on your hands).

Yes, you can, but please avoid frequent coming and going which might interfere with the practice.

No, taking photos and/or videos is not allowed.

Would you please refrain from the following:

Using a cell phone – Talking/chatting – Watching with your chin resting on your hand(s) – Behaviours/actions/movements which could interfere with the practitioners or the class.

Other general FAQ

No, as a general rule, we don’t have such a system at our dojo.

Yes, it will be included in your subscription.

We accept cash and it is possible to pay via the payconiq payment system for smartphones.